Tonathon Doe

مسابقهٔ شتاب درگ

تاریخچه درگ

مسابقات درگ که اولین بار در آمریکا شکل گرفت، میعاد گاه غول های زمینی است. ارابه های آتشی که کیلومتر بر ساعت اوج می گیرند و یا درگ هیدروژن هایی که هفت هزار اسب بخار را به 530گاه تا چالش می کشند! جدا از بین نیروهای عظیم، ظاهر متفاوت و گاه فانتزی این خودروها در بالابردن محبوبیتشان نقش بسزایی داشته و همواره افراد زیادی در آرزوی راندن چنین اعجوبه هایی بوده اند اما افسوس که تعداد رانندگان خودروهای درگ از تعداد خلبانان هواپیماهای جنگنده نیز کمتر است! ظاهر خشن و فوق العاده عضلانی این خودروها جلوه گر نیروی عظیم داخلییست که گاه جان راننده را نیز پیست درگ در دنیا فعال هستند اما به واقع باید گفت که در آمریکا 325به بازی می گیرد. در حال حاضر بیش از هر جای دیگری طرفدار دارد به نوعی که آمریکا را مهد مسابقات درگ می دانند

آیین نامه مسابقات درگ
Tonathon doe